عاشق آلبوم مولای عشق عصارم

هر سال محرم این آلبوم میشه تنها نوحه ای که توی گوشیم می ریزم و گوش می دم :

چشمه چشمه مشک می جوشد ز آب

وای از دستان پور بوتراب

دست او بر خاک و خون پامال شد

دست ما در جیب بیت المال شد

قلب او در فکر طفلان زار شد

قلب ما در حسرت دینار شد

دین او صد باغ ایمان می دهد

دین ما بوی غم نان می دهد

دلم برای خودمون می سوزه

چون این شعر عین واقعیت زندگیمونه ..

تازه ادعامون می شه که اگه محرم 61 بودیم حتما طرف امام (ع) و یارانش می ایستادیم

دلم برای خودمون می سوزه ..