برخیز که می رود زمستان      بگشای در سرای بوستان

نارنج و بنفشه در طبق نه         منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک بار       زحمت ببرد به پیش ایوان

برخیز که باد صبح نوروز        در باغچه می کند گل افشان

خاموشی بلبلان مشتاق         در موسم گل ندارد امکان

آواز دهل نهان نماند                 در زیر گلیم عشق پنهان

بوی گل بامداد نوروز                  و آواز خوش هزار دستان

سعدی شیرازی

بهترین ها برای بهترین هاست .... آرزو می کنم همیشه بهترین باشید!