حافظ گشوده ام و چه زیباست فال تو

حتما قشنگ می شود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل 

گویم که فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو 

با امید سالی پر از ایام خوش و دل خوش .....