قابل توجه بعضیا :

           ساقیا آمدن عید مبارک بادت ...

                               ... وان مواعید که کردی مرود از یادت نیشخند

   اینم فال شما در نوروز از حافظ شیرازی:

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم ، مال وافر ، فال نیکو ، حال خوش

اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت عالی ، بخت رام

من رو  این جمع کردن هفت سین عید کشته چون تا میام هر کدوم رو تو بازار پیدا کنم بعد روی سفره ی ترمه (که مامانم سرمه دوزیش کرده) دونه دونه تو ظرف های بلوری کوچیک بچینم ... نفسم بند میاد مدام این هوای بهاری رو با ولع تموم به درون سینه هام می کشم و برای لحظه ای توش حبس می کنم بعد از این نفس زدن های عمیق حس می کنم چشمام پر می شه از اشک و قطره های اشک مثل دونه های بارون از روی گونه هام سر می خوره و میاد پایین...

بهترین موقعش مال تحویل سال نویه .. وقتی تیک تیک ساعت با صدای (یا مقلب القلوب ..) قاطی می شه و من نمی دونم با دستمال اشکامو پاک کنم یا دستامو بالا بگیرم و دعا بخونم یا به چرخ زدن های بی امون ماهی کوچولومون توی تنگ خیره بشم  .. به لرزیدن دلم فکر کنم ... توی اون لحظه بهترین ها رو برای بقیه بخوام و شادی و سلامتی رو برای خودمو و سایه بالای سرم (حاج آقامونخجالت)

و بهترین بهترین وقتش زمانیه که توپ تحویل سال رو می زنن ... هوا پر می شه از صدای سورنا و دهل و انواع گل های رنگارنگ پهن می شن توی قاب تلویزیون و من اولین بوسه تبریک سال نو رو می گیرم و اولین بوسه سال جدیدم رو به روی گونه هاش می ذارم ..

.... نیشخند

... حول حالنا الی احسن الحال