از اون جایی که حوصله ی غر زدن زیادی ندارم این پست فقط ٢۴ ساعت بود ....