تصمیم دارم خاطرات دوران نامزدی و چگونگی ازدواجم با محمد را بنویسم ...شیطان

بعد دیدم نزدیک عید از شما پرسیده بودم راجع به ماه های باستانی ایرانی و نام روزهای باستانی ایران و مراسم های خاصشون بنویسم ..متفکر

موندم سر دوراهی .. سوال

می خوام بدونم شما کدوم رو بیشتر دوست دارید تا اول از اون شروع کنم ...چشمک