تصمیم داشتم خطرات بعد از خواستگاری محمد یعنی در واقع ایام نامزدیمون رو براتون بنویسم .. از خود راضی

ولی با حال و هوای این روزها و سرحال نبودن خودم و شما ... منتظر

صبر می کنیممتفکر