زن : عزیزم! تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شعور؟

شوهر :هیچ کدوم عزیزم! من تو رو دوست دارم!

حالا خودتون ربطش بدین به دوره ی ۴ ساله ی دوم یه نفر و رای هایی که آورده چشمک