از آنجا که بعضی جاها ، دوستان شعرهاشون رو می ذارن و این که بنده هم نمی خوام از قافله عقب بمانم یک عدد شعر سرودم در حد مسعود شصت چی که قرائت بفرمایید..  یول

پیشاپیش خنده ها و هرهر های شما را شنیده می گیرم و خود را برای نقدهای دلسوزانه تان آماده می نمایم باشد که همگی باهم رستگار شویم.شیطان

یک لحظه به فکر روی تو خوابم برد             

                                             شاید که ز بوی موی تو خواب شدم

یک عمر به سر هوای دیدار تو بود              

                                              چون شمع در اندیشه دیدار سحر آب شدم

اگه در زمینه ی شعر چیز دندون گیری ازم در نمیاد بگین که دیوان اشعارم رو همین الان از ناشرم بگیرم چون می خواد ببرتش برای چاپ !! نیشخند