اگه یه روز صبح از خواب پاشید و ببینید انگشترتون سرجاش نیست ! چی کار می کنید ؟ انگشتری که کلی خاطره ازش دارید ! انگشتری که از وقتی زندگی دو نفرتون رو شروع کردید اونم به دستتون بوده !

وقتی همه جا رو خوب بگردید و ببینید همه چی سرجاشه غیر از اون یدونه ! چی کار می کنید ؟