حسین (ع) بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود ...

اما افسوس که به جای افکارش ، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند ....

دکتر علی شریعتی