ایام را مبارک باد

از شما ،

مبارک شمائید ،

ایام می آید ،

تا به شما مبارک شود

شمس تبریزی

http://blog.ata-khalighi.com/images/7sin-med.jpg

به دلیل ورود به سال جدید و عضو جدید خانواده نیشخند شاید تا مدت ها نتونم پای دستگاه بنشینم .. به یاد تک تکتون هستم .

هنگام تحویل سال ما رو هم فراموش نکنید.